Zavolajte nám: +421 915 110 514

Doručenie Zadarmo pri nákupe nad 150 €

Podmienky a pravidlá

Všeobecné obchodné podmienky – DaDaboom s.r.o.

Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj “VOP”) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru na webovej stránke elektronického obchodu www.dadaboom.cz , t.j. medzi spoločnosťou DaDaboom, s.r.o., IČO: 52205258, so sídlom Závodní 264/45, 027 43 Nižná, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 71668/L ako predávajúcim (ďalej aj ako “predávajúci” alebo “DaDaboom”) a na druhej strane kupujúcim, ktorým môže byť spotrebiteľ (ďalej aj ako “kupujúci”).
 • Kontaktné údaje a dodacia adresa predávajúceho: DaDaboom, s.r.o., Závodní 264/45, 027 43 Nižná, e-mail: [email protected], tel.: +421 915 110 514
 • Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, [email protected], http://www.soi.sk, tel. č.: 041/ 7632 130
 • Tieto VOP upravujú nákup a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.dadaboom.cz, určujú pravidlá registrácie a používania používateľských účtov.

Objednávka

 • Predávajúci uzatvára kúpnu zmluvu, resp. zmluvu s kupujúcim prostredníctvom objednávky kupujúceho na webovej stránke, e-mailom na adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 915 110 514
 • Predmetom objednávky je tovar, ktorý si kupujúci vybral z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. nákup bez registrácie).
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a Reklamačným poriadkom predávajúceho, oboznámil sa s ich obsahom a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
 • Po prijatí objednávky predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky, označené ako “Potvrdenie objednávky”, a to e-mailom alebo telefonicky. Automatické oznámenie o prijatí objednávky v elektronickom systéme predávajúceho sa nepovažuje za potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje tieto informácie: dostupnosť a dátum dodania tovaru kupujúcemu, názov a cenu tovaru, cenu dopravy, adresu miesta dodania tovaru spolu s menom kontaktnej osoby, podmienky a spôsob dopravy.
 • Predávajúci nie je povinný vybaviť objednávku, najmä ak kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo neuhradil platbu do 5 kalendárnych dní od výzvy predávajúceho.
 • V prípade, že sa tovar stane nedostupným v čase do vybavenia objednávky (odoslania tovaru kupujúcemu), má predávajúci možnosť odstúpiť od zmluvy (zrušiť/rušiť objednávku) bez udania dôvodu. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o zrušení objednávky e-mailom.
 • Potvrdením objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto VOP sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 • Faktúra (daňový doklad) nie je súčasťou dodávky, zasielame ju automaticky po dodaní tovaru na váš e-mail uvedený pri vytváraní objednávky, s čím kupujúci výslovne súhlasí akceptovaním týchto VOP. Prečo posielame daňové doklady elektronicky? Týmto spôsobom sa snažíme prispieť k ochrane životného prostredia.

Dodanie tovaru

 • Zoznam tovaru na webovej stránke elektronického obchodu prevádzkovanej predávajúcim je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každej položke v časti “Dostupnosť” a bude kupujúcemu potvrdená na jeho žiadosť.
 • Dátum odoslania uvedený v rekapitulácii objednávky predstavuje predpokladaný dátum odoslania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informovať o tejto zmene kupujúceho v rámci pôvodnej dodacej lehoty.
 • Kupujúci má možnosť osobného prevzatia tovaru na dodacej adrese predávajúceho.
 • Tovar doručí na adresu kupujúceho prepravná spoločnosť GLS.
 • Tovar v hodnote vyššej ako 4000 Kč (slovom: štyritisíc českých korún) v rámci jednej objednávky dodáva predávajúci na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je kupujúci zodpovedný za výšku poštovného uvedenú v rekapitulácii objednávky.

Ceny a spôsob platby

 • Ceny tovaru sú uvedené v českých korunách a sú konečné vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.
 • Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby: platba v hotovosti kuriérskej službe v mieste doručenia (dobierka), bankový prevod.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, uvádzať do predaja nový tovar, vyhlasovať a rušiť zľavové akcie alebo tieto akcie meniť, pričom tieto zmeny nemajú vplyv na práva kupujúceho vyplývajúce z už potvrdenej objednávky alebo uzatvorenej zmluvy.

Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu počas prepravy, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Českej republiky).
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
 • Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, pokiaľ predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ale ak kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
 • Ak sa vyskytnú iné neodstrániteľné vady, kupujúci má nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný zakúpený alebo objednaný tovar prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, nepoškodiť dobré obchodné meno predávajúceho.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite, termíne, na jeho zabalenie spôsobom potrebným na jeho ochranu počas prepravy a dodanie na miesto dohodnuté zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škodu na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.
 • Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru.

Osobné údaje a ich ochrana

 • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby mohol predávajúci ponúknuť kupujúcemu hodnotné služby, musí poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chránia pred zneužitím.
 • Ak je kupujúci fyzická osoba (nepodnikateľ), je potrebné, aby pre svoju identifikáciu oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu na doručovanie (ak je iná), telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, musí za účelom identifikácie na účely účtovníctva oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČ DPH, adresu na doručovanie (ak je iná), telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Ochrana a spracovanie osobných údajov kupujúceho sa riadi podmienkami ochrany osobných údajov zverejnenými na webovej stránke elektronického obchodu (https://www.dadaboom.cz/ochrana-osobnych-udajov/). Predávajúci sa zaväzuje, že údaje Kupujúceho neposkytne bezdôvodne tretej osobe.
 • Údaje o nákupe kupujúceho (potrebné na zabezpečenie dodania tovaru, vybavovanie reklamácií atď.) sú uložené v zabezpečenej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto informácie neposkytne žiadnej tretej strane.
 • Zmeny osobných údajov môže kupujúci vykonať zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
 • Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže zasielať správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho o zaslanie takýchto správ.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazne zmenila cena od dodávateľa tovaru, alebo z dôvodu zjavnej vady ceny tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním zásielky e-mailom, SMS správou alebo telefonicky bez akýchkoľvek sankcií. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, a to do 14 dní odo dňa prijatia odstúpenia od zmluvy.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s čl. § 7 ods. 1 lit. 1 lit. a) zákona 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku je potrebné dodržať tento postup. Kupujúci zašle predávajúcemu e-mail alebo list obsahujúci riadne vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy ( formulár na stiahnutie ), alebo zašle predávajúcemu e-mail alebo list v tomto znení: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok) č. (číslo objednávky) a žiadam vrátenie sumy zaplatenej za tovar na účet č. (správne číslo účtu)”. Uvedie tiež svoje meno, adresu a aktuálny dátum. Kupujúci zašle tovar prostredníctvom ním zvolenej zásielkovej/prepravnej služby alebo doručí tovar osobne do sídla predávajúceho, pričom náklady na dopravu si hradí sám. Odporúčame, aby vrátený tovar bol v pôvodnom a nepoškodenom obale a nepoužitý, v každom prípade však musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva). Tovar vrátený na dobierku predávajúci neprijíma.
 • Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky na vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bankovým prevodom na účet najneskôr do 14 dní od fyzického prijatia vráteného tovaru. V prípade, že niektorá z vyššie uvedených podmienok nebude splnená, predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a vráti tovar na náklady kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci si včas a riadne splnil informačnú povinnosť podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je
 • predaj tovaru, ktorého cena závisí od cenových pohybov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru vyrobeného podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa, tovaru na mieru alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý sa rýchlo kazí alebo podlieha skaze,
 • predaj tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní poškodený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Sťažnosti

 • Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady, kupujúci môže uplatniť nárok na
 • Kupujúci je povinný po zistení vady zakúpeného tovaru oznámiť predávajúcemu reklamáciu e-mailom na [email protected].
 • Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný tovar na dodaciu adresu predávajúceho – DaDaboom, s.r.o., Závodní 264/45, 027 43 Nižná, +421 915 110 514
 • Reklamácie sa vybavujú do 30 dní od dátumu prijatia reklamovaného výrobku.
 • V prípade oprávnenej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo nahradený iným (plnohodnotným) tovarom, a ak to nebude možné (napr. chýbajúci výrobok na sklade) – vrátime hodnotu ceny výrobku.

Riešenie sporov

 • Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so sťažnosťou, návrhom alebo žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, objednávku, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len “orgán alternatívneho riešenia sporov”) 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “zákon č. 391/2015 Z. z.”). Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby uvedené v § 3 zákona č. 1/2003. 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať žiadosť spôsobom uvedeným v § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Z. z.
 • Spotrebitelia môžu podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je k dispozícii online na adrese Online Dispute Resolution: Nová platforma pre spotrebiteľov a obchodníkov (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main .home2.show).
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa zvyčajne neuplatňuje na spory, ktorých hodnota nepresahuje 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5 EUR vrátane DPH.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Povinnosť písomného oznámenia zmien týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať súkromne formou e-mailových správ.
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 40/1964 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 250/2007 Z. z. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť pre kupujúceho uzavretím kúpnej zmluvy.
Doprava ZDARMA

Pri každom nákupe nad 150€ máte dopravu zadarmo

Bezproblémová výmena

Bezproblémová výmena tovaru do 14 dní

Certifikovaný tovar s overenou kvalitou

Certifikovaný tovar s overenou kvalitou

100% Bezpečná platba

Zabezpečená platba kartou MasterCard / Visa