Zavolajte nám: +421 915 110 514

Doručenie Zadarmo pri nákupe nad 150 €

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o ochrane údajov

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným účelom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách a našich obchodných partneroch. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a predkladať vám len relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré sú už k dispozícii alebo ktoré nespĺňajú vaše potreby.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, musíme od vás získať nový súhlas, ktorý bude v súlade s novými požiadavkami.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby bolo toto informačné memorandum čo najzrozumiteľnejšie a najpraktickejšie z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa vášho súhlasu, zavolajte nám na číslo +421 915 110 514 alebo pošlite e-mail na adresu: [email protected]

OBSAH

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

2. Aké osobné údaje o vás spracúvame?

3. Aké sú zdroje osobných údajov?

4. Na aké účely ste udelili svoj súhlas?

5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

7. Kto sú naši obchodní partneri?

8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

10. Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Správca údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Na marketingové účely je správcom vašich osobných údajov spoločnosť DaDaboom, s.r.o., Závodná 264/45, 027 43, Nižná, Slovensko.

2. Aké osobné údaje o vás spracúvame?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú identifikovať ponuky produktov a služieb, ktoré vás môžu osloviť a uspokojiť vaše potreby.

 • Základné identifikačné údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • ociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, povolaní, počte detí.
 • Informácie o využívaní produktov a služieb – aké služby ste u nás v minulosti využívali, informácie o využívaní online zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám môžeme odporučiť vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad e-mail, chat, SMS správy.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Na základe týchto informácií možno zvyčajne odporučiť kontaktné údaje najbližšieho makléra alebo pobočky.

3. Aké sú zdroje údajov?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom odseku získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v zmluve s klientom alebo v iných dokumentoch.

Osobné údaje môžu pochádzať aj z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, ako je napríklad obchodný register. Vaše osobné údaje môžu pochádzať aj od tretích strán, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

4. Na aké účely ste udelili svoj súhlas?

Poskytli ste svoj súhlas na marketingové účely, ktoré zahŕňajú tieto činnosti:

 • Ponuka produktov a služieb. Ponuky vám môžeme poskytovať na základe vášho súhlasu v elektronickej forme, najmä prostredníctvom e-mailu alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomne alebo telefonicky,
 • Automatizované spracovanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • Prieskum trhu a prieskum spokojnosti zákazníkov s používanými produktmi a službami.
 • Súhlas udelený na marketingové účely je dobrovoľný. Je to však potrebné na to, aby sme vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez tohto súhlasu vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb.

5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

Naša spoločnosť sa snaží poskytovať vám individuálne prispôsobené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu profilujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Na tento účel používame automatizované informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Na základe toho vám posielame personalizované správy a ponuky našich produktov a služieb.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomáha lepšie spoznať vás a vaše potreby, odhadnúť budúce kroky a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Súhlas ste udelili spoločnosti na dobu trvania zmluvného vzťahu a na ďalších 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do odvolania súhlasu.

Ak nie ste alebo sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude platný 10 rokov odo dňa jeho udelenia alebo kým ho neodvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale len v rozsahu a na účely, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje súhlas.

7. Kto sú naši obchodní partneri?

Svojím súhlasom ste tiež vyjadrili súhlas s ponukami produktov a prenosom osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri tiež dodržiavajú naše zásady ochrany osobných údajov a uzavreli sme s nimi dohodu o spracovaní údajov.

Obchodnými partnermi sú:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. , Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, ID: 36624942

Geis Parcel SK s.r.o., Preprava balíkov, Geispoint, Trňanská 6, 96 001, Zvolen, IČO: 46 489 592

8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Pri spracúvaní údajov na marketingové účely iné subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, ako napr. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať spoločnosti služby. Môže ísť napríklad o externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby, ktoré zabezpečujú riadny chod spoločnosti a spracovanie osobných údajov na marketingové účely. S týmito sprostredkovateľmi máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá ich zároveň zaväzuje dodržiavať prísne pravidlá ochrany údajov.

9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Správne spracovanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie o spracovaní vašich osobných údajov
  Informácie obsahujú najmä: identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, dobu uchovávania osobných údajov, oprávnených prevádzkovateľov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj k informáciám o vašich právach, práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informáciám o zdroji osobných údajov, informáciám o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciám a zárukám v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu
  Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad svoju domácu adresu? Informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
  V určitých prípadoch stanovených zákonom sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu posúdeniu, keďže GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a Geis Parcel SK s.r.o. majú tiež povinnosť alebo oprávnený záujem uchovávať osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracovania
  Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali len na nevyhnutne potrebné zákonné účely, alebo ak si želáte zablokovať osobné údaje.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Ak si želáte, aby sme vaše osobné údaje poskytli inej spoločnosti, vaše osobné údaje v príslušnom formáte prenesieme subjektu, ktorý ste určili, pokiaľ nám v tom nebránia žiadne právne alebo iné závažné prekážky.
 • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
  Ak zistíte alebo sa domnievate, že spracúvame osobné údaje v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, kontaktujte nás a požiadajte nás o vysvetlenie alebo nápravu nevhodnej situácie. Môžete tiež priamo namietať proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu údajov
  So svojou sťažnosťou alebo podnetom týkajúcim sa spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 • Kde môžete uplatniť svoje práva a sú za ne účtované poplatky?
  Jednotlivé práva možno uplatniť telefonicky na čísle spoločnosti +421 915 110 514, zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: daDaboom, Závodná 264/45, Nižná nad Oravou, 027 43
 • Všetky informácie a vyhlásenia o právach, ktoré si uplatňujete, poskytujeme bezplatne.
 • Ako rýchlo môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
  Naše pripomienky a všetky informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s prihliadnutím na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení lehoty vás budeme informovať vrátane dôvodov.

10. Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na zásade dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale plne rešpektujeme vaše rozhodnutie.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto sa odvoláva. Uveďte svoje meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás mohli identifikovať.
 • Koho oslovujete. Svoju výzvu môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo ak chcete naďalej posielať ponuky vybraným pobočkám, uveďte len tie pobočky, ktorým chcete alebo nechcete umožniť, aby vás ďalej kontaktovali.
 • Informácie o tom, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak chcete dostávať len vybrané ponuky, uveďte, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.
 • Ako môžem poslať odvolanie?
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete odvolať zaslaním písomného oznámenia, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Nezabudnite podpísať odvolanie.
 • Písomným vyhlásením zaslaným do sídla spoločnosti alebo na poštovú adresu spoločnosti.
 • Písomným vyhlásením podaným na adresu DaDaboom, Závodná 264/45, 027 43, Nižná nad Oravou.
Doprava ZDARMA

Pri každom nákupe nad 150€ máte dopravu zadarmo

Bezproblémová výmena

Bezproblémová výmena tovaru do 14 dní

Certifikovaný tovar s overenou kvalitou

Certifikovaný tovar s overenou kvalitou

100% Bezpečná platba

Zabezpečená platba kartou MasterCard / Visa