Štatút súťaže

  1. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Vyhraj na Mikuláša” pre fanúšikovskú Facebook stránku DaDaboom a  pre fanúšikovskú Instagram stránku dadaboom.sk (ďalej len „Súťaž“) je DaDaboom, s.r.o., Závodná 264/45, 02743 Nižná, IČO: 52205258, evidovaný Okresným súdom Žilina, číslo vložky 71668/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

  1. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 04.12.2021 do 06.12.2021 18:00.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook na fanúšikovskej stránke s názvom DaDaboom:

https://www.facebook.com/dadaboom.sk

A zároveň na sociálnej sieti Instagram na profile s názvom dadaboom.sk

https://www.instagram.com/dadaboom.sk

  1. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook alebo Instagram (ďalej len „užívatelia“). Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich časti pri ich zapojení sa do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

  1. Pravidlá súťaže

Odsek 1: ·Úlohou súťažiaceho je uverejniť komentár pod súťažným statusom Facebook stránky https://www.facebook.com/dadaboom.sk pokiaľ sa užívateľ zapojí do súťaže na sociálnej sieti Facebook. Úlohou súťažiaceho je uverejniť komentár pod súťažným statusom a zároveň sledovať profil na Instagrame https://www.instagram.com/dadaboom.sk  pokiaľ sa užívateľ zapojí do súťaže na sociálnej sieti Instagram.

Odpoveď musí súťažiaci vložiť do komentárov k danému súťažiacemu príspevku. Pridávať odpovede môžu súťažiaci dovtedy, kým nebude súťaž ukončená a vyhlásený výherca súťaže.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

  1.  Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží na sociálnej sieti Facebook a sociálnej sieti Instagram o nasledovné produkty  – 1 ks batoh králik Metoo pre dievčatko v hodnote 27,90 EUR alebo 1 ks batoh králik Metoo pre chlapčeka v hodnote 27,90 EUR – podľa preferencií výhercu. 

Jednému výhercovi na sociálnej sieti Facebook a jednému výhercovi na sociálnej sieti Instagram bude udelená jedna cena v deň vyhlásenia výsledkov. Vyhlásenie výsledkov prebehne po ukončení súťaže v priebehu 06. 12. 2021

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažnými príspevkami na profiloch: https://www.facebook.com/dadaboom.sk a https://www.instagram.com/dadaboom.sk

Výhercovia budú vyzvaní ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

  1.  Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne v deň vyhlásenia výsledkov súťaže. Výherca bude vyžrebovaný náhodne elektronicky prostredníctvom aplikácie, čo bude zabezpečené zo strany Organizátora.

Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok. 

Odsek 2: Výhercovi bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov v rámci Slovenskej republiky.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi, ktorý uverejnil komentár počas trvania súťaže.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

  1. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Nižnej, dňa 2.12.2021 o 10:00

Filters
Reset
Reset
Reset
Reset