Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – DaDaboom s.r.o.

Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.dadaboom.sk, to znamená medzi spoločnosťou DaDaboom, s. r. o., IČO: 52205258, so sídlom Závodná 264/45, 027 43 Nižná, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 71668/L ako predávajúcim (ďalej aj ako “predávajúci“ alebo „DaDaboom“) a na strane druhej kupujúcim, ktorý môže byť spotrebiteľom (ďalej aj ako „kupujúci“).
 • Kontaktné údaje a dodacia adresa predávajúceho: DaDaboom, s. r. o., Závodná 264/45, 027 43 Nižná, e-mail: info@dadaboom.sk, tel.: +421 915 110 514
 • Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, za@soi.sk, http://www.soi.sk, tel.č.: 041/ 7632 130
 • Týmito VOP sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.dadaboom.sk, určujú sa pravidlá registrácie a využívania používateľských účtov.

Objednávka

 • Predávajúci uzatvára kúpnu zmluvu resp. zmluvy s kupujúcim prostredníctvom objednávky kupujúceho na  webovej stránke, e-mailom na adrese info@dadaboom.sk alebo telefonicky na čísle +421 915 110 514
 • Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. Nákup bez registrácie).
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Po prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako “Potvrdenie objednávky”, o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje: dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu, názov a cenu tovaru, cenu prepravy, adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby, podmienky a spôsob prepravy.
 • Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne neuskutočnil platbu do 5 kalendárnych dní od výzvy predávajúceho.
 • V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom.
 • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto VOP sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 • Faktúra (daňový doklad) nie je súčasťou dodávky, zasielame ju automaticky po dodaní tovaru, na váš e-mail zadaný pri vytváraní objednávky, s čím kupujúci prijatím týchto VOP výslovne súhlasí. Prečo daňové doklady posielame v elektronickej podobe? Snažíme sa tak prispieť k ochrane životného prostredia.

Dodanie tovaru

 • Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke “Dostupnosť” a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 • Termín odoslania tovaru uvedený v rekapitulácii objednávky predstavuje predpokladaný termín pre odoslanie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru.
 • Kupujúci má možnosť osobného vyzdvihnutia tovaru na dodacej adrese predávajúceho.
 • Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho prepravnou spoločnosťou 123 Kurier.
 • Tovar v hodnote nad 150 € (slovom: stopäťdesiat eur) v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácii objednávky, kupujúci.

Ceny a spôsob platby

 • Ceny tovaru sú uvádzané v Eur a sú konečné, vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.
 • Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby: úhradou v hotovosti kuriérskej službe v mieste doručenia (na dobierku), bankovým prevodom.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce z už potvrdenej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR).
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite, termíne, na jeho zabalenie spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave a na dodanie na mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

Osobné údaje a ich ochrana

 • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 • Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Na ochranu a spracovanie osobných údajov kupujúceho sa použijú podmienky ochrany osobných údajov zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu (https://dadaboom.sk/ochrana-osobnych-udajov/). Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho bezdôvodne neposkytne tretej osobe.
 • Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 • Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
 • Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru, prípadne v dôsledku zjavnej chyby v cene tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup. Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list obsahujúci riadne vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy (stiahnuť formulár), prípadne odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)”. Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum. Kupujúci odošle tovar ním zvolenou zásielkovou/prepravnou službou, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí svoje prepravné náklady. Odporúčame, aby vrátený tovar bol v pôvodnom a nepoškodenom obale a nepoužitý, v každom prípade však musí byť, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je
 • predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Reklamácia

 • Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu
 • Kupujúci je povinný reklamáciu nahlásiť u predávajúceho po zistení vady  zakúpeného tovaru a to na e-mail info@dadaboom.sk
 • Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať na dodaciu adresu predávajúceho – DaDaboom, s. r. o., Závodná 264/45, 027 43 Nižná, +421 915 110 514
 • Reklamácia tovaru bude vybavená najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia reklamovaného výrobku.
 • V prípade odôvodnenej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo vymenený za iný (plnohodnotný), a ak to nebude možné (napr. chýbajúci výrobok na sklade) – vrátime Vám hodnotu ceny výrobku.

Riešenie sporov

 • Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dadaboom.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, objednávku, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke Riešenie sporov online: Nová platforma pre spotrebiteľov a obchodníkov (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa obvykle netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
 • Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako i súvisiacimi predpismi.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Filters
Reset
Reset
Reset
Reset